006. Τα κουμπιά της κεντρικής φόρμας

>>> Το κουμπί «Εισαγωγή νέας οντότητας»

>>>  Τα κουμπιά «Έντυπα» και «Απλογραφικά Βιβλία»

>>>  Το κουμπί «Διαχείριση Υποχρεώσεων»