Το κουμπί «Εισαγωγή νέας οντότητας»

Τα κουμπιά, όπως αναφέραμε, είναι συντμήσεις των αντίστοιχων επιλογών του menu.

Αν επιλέξετε το κουμπί «Νέος Ιδιώτης (Ατομική Επιχείρηση/Φυσικό Πρόσωπο)» σημείο [1] στην εικόνα 06.1, θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής [2] από την οποία επιλέγετε αν πρόκειται για «Νέο Ιδιώτη» ή για «Νέα Επιχείρηση».


εικόνα 06.1


ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ARBITRANS

Οι παρακάτω συντμήσεις χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα και στο manual, για να απλοποιηθεί η επανάληψη και η διευκρίνηση όρων, που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά.

      «Ιδιώτης»:          Η Οντότητα, η οποία είναι Ατομική Επιχείρηση.

                                    Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται και για το Φυσικό πρόσωπο.

      «Επιχείρηση»:   Κάθε άλλη οντότητα (δηλαδή νομικό πρόσωπο), όπως είναι η

                                  Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε.) ή η Ετερόρρυθμος Εταιρεία (Ε.Ε.).