Τα κουμπιά «Έντυπα» και «Απλογραφικά Βιβλία»

Κάνοντας κλικ είτε στο κουμπί «Έντυπα» είτε στο «Απλογραφικά Βιβλία», σημείο [1] στην εικόνα 06.2, θα εμφανιστεί η φόρμα της επιλογής της οντότητας [2]. Με διπλό κλικ επιλέγετε την οντότητα.


εικόνα 06.2


Μετά, επιλέγοντας το «Απλογραφικά Βιβλία», θα εμφανιστεί η φόρμα «Έσοδα/Έξοδα» (εικόνα 06.3), από όπου μπορείτε να εισέλθετε στο βιβλίο «Εσόδων» ή Εξόδων. Αν επιλέξετε το κουμπί «Έντυπα», θα εμφανιστεί η φόρμα επιλογής των εντύπων, εικόνα 06.4.


εικόνα 06.3


εικόνα 06.4