172. Γνωστές περιπτώσεις προβλημάτων που δεν αποκαθίστανται

>>>

>>>  Εμφάνιση «Error» αντί του περιεχομένου της «προεπισκόπησης»

>>>  Αδυναμία εκτύπωσης όταν ο default εκτυπωτής είναι ο OneNote

>>>  Τα όρια εκτύπωσης βγαίνουν εκτός των ορίων του εκτυπωτή