Ιστορικό Μηνυμάτων

Πάνω αριστερά στην εικόνα 170.1 υπάρχει το μενού SMS. Για να δείτε το ιστορικό των μηνυμάτων, θα πρέπει να επιλέξετε την διαδρομή «SMSΙστορικό Μηνυμάτων».