Η επιλογή «Πολύ αναλυτική» - Χρήσιμη κυρίως σε διασταυρώσεις

Τα παραστατικά αναπτύσσονται ένα προς ένα όπως φαίνεται στην εικόνα 146.10. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη στις εξής περιπτώσεις:

  • Για τις αναλυτικές διασταυρώσεις, όταν υπάρχουν διαφορές που είναι δύσκολες στον εντοπισμό τους και θα πρέπει να γίνουν παραστατικό προς παραστατικό.
  • Για την περίπτωση που γίνεται αναλυτική αποστολή των τιμολογίων στο Taxis.


εικόνα 146.10


Οι εκτυπώσεις είναι παρόμοιες με αυτές από την εικόνα 146.4 έως και την εικόνα 146.6, αλλά δεν μπορεί να παραχθεί αρχείο προς υποβολή.