Μεταφορά των προσωρινών διαφορών στον πίνακα ΣΤ


Για να γίνει η μεταφορά των προσωρινών διαφορών, από τον πίνακα Ε, στον πίνακα ΣΤ της φορολογικής αναμόρφωσης, μαρκάρουμε το «Μεταφορά του Ε στον ΣΤ», σημείο [1] εικόνα 135.5. Όταν είναι μαρκαρισμένη και η «Αυτόματη Ανακατανομή Ποσών», σημείο [2] τότε οι προσωρινές διαφορές ανακατανέμονται βάσει των ποσών που αναγράφονται στην πρώτη γραμμή «Αποτελέσματα προ φόρου». Στην ανακατανομή, ειδικά και μόνο σε αυτόν τον πίνακα, συμμετέχουν αναλογικά όλες οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της Αγροτικής Δραστηριότητας, επειδή ο πίνακας Ε είναι ενιαίος για όλες τις δραστηριότητες.


εικόνα 135.5