Εισαγωγή των προσωρινών διαφορών στον πίνακα Ε

Έστω ότι η οντότητα έχει τις εξής διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης:

  • Ανέλαβε ένα έργο το οποίο θα το παραδώσει μέχρι το τέλος του 2019, οπότε θα εκδοθεί και το σχετικό παραστατικό. Βάσει της σύμβασης, έλαβε προκαταβολή 4000,00 € για το έργο αυτό, την οποία και καταχώρησε στα βιβλία των Εσόδων της.
  • Όφειλε από τα προηγούμενα έτη ασφαλιστικές εισφορές ποσού 3210,12 €, τις οποίες εξόφλησε μέσα στο 2018. Μαζί με τις εισφορές του 2018 που είναι 5185,78 €, κατέβαλε μέσα στο 2018, το συνολικό ποσό 5185,78 + 3210,12 = 8395,90 €.

Κάνουμε κλικ στην καρτέλα «Πίνακας Ε», εικόνα135 .1, και μετά στο κουμπί  για τις «Διαφορές από Ετεροχρονισμό Εσόδων» και συμπληρώνουμε τον πίνακα όπως φαίνεται στην εικόνα 135.2. Το ίδιο κάνουμε και με τον πίνακα για τις «Διαφορές από Ετεροχρονισμό Εξόδων», εικόνα 135.3.


εικόνα 135.1


εικόνα 135.2


εικόνα 135.3


Ο συμπληρωμένος πίνακας Ε, φαίνεται στην εικόνα 135.4. Μετά πηγαίνουμε στην καρτέλα «Πίνακας ΣΤ» για να εισάγουμε τις διαφορές από τον πίνακα Ε.


εικόνα 135.4