Πληροφοριακοί Πίνακες που  υποβάλλονται στην ΑΑΔΕ μέσω αρχείων CSV

Προβλέπεται διαδικασία εισαγωγής, ορισμένων πληροφοριακών πινάκων, στην πλατφόρμα του Ε3 της ΑΑΔΕ, μέσω αρχείων CSV. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης αυτών των πινάκων σε μορφή CSV. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρήσιμη στα μισθώματα ακινήτων.

Οι πληροφοριακοί πίνακες που μπορούν να εισαχθούν, είναι οι εξής:

  • Ο πίνακας με τις ενεργές ιστοσελίδες, κωδικός 039
  • Oι πίνακες των ενεργών λογαριασμών και των τερματικών POS, κωδικοί 040 και 041.
  • Ο πίνακας με τα Email, κωδικός 042
  • Τα μισθώματα ακινήτων, που αναλύονται στον πίνακα Γ1.

Όλοι οι παραπάνω πίνακες και ο πίνακας 051, μπορούν να εξαχθούν σε αρχεία CSV, όπως φαίνεται στην εικόνα 134.7. Κάνοντας κλικ στο κουμπί της εξαγωγής, οι συγκεκριμένοι πληροφοριακοί πίνακες εξάγονται σε αρχεία μορφής CSV.


εικόνα 134.7


Η διαδρομή του αρχείου που εξάγονται, αν δεν έχετε αλλάξει τη θέση του ηλεκτρονικού αρχείου, είναι η εξής:

{Επιφάνεια Εργασίας}\ARBITRANS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ\{Όνομα Οντότητας}\{Έτος}\Ε

Σημείωση: Η θέση του ηλεκτρονικού αρχείου αλλάζει από τη διαδρομή του κεντρικού μενού «ΑρχείοΕπιλογές ΛογιστήΓενικές Ρυθμίσεις»