Κωδικοί 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045

Υπάρχουν επιπλέον και οι εξής πίνακες:

(α) Στην καρτέλα «Λοιπά 1» της οντότητας

  • Ο πίνακας με τις ενεργές ιστοσελίδες, το περιεχόμενο του οποίου μεταφέρεται στον πίνακα του Ε3 με κωδικό 039
  • Ο πίνακας με τα Email, που μεταφέρεται στον πίνακα 042
  • Οι Ηλεκτρονικές πλατφόρμες που μεταφέρονται στον πίνακα 045. Αν γίνεται πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου  συμπληρώνονται ανάλογα και οι κωδικοί 043 και 044.

(β) Στην καρτέλα «POS & Λογαριασμοί Τραπέζης» της οντότητας υπάρχουν

  • Oι πίνακες των ενεργών λογαριασμών, που μεταφέρονται στον πίνακα 040.
  • Των τερματικών POS, που μεταφέρονται στον πίνακα 041

Τα παραπάνω στοιχεία, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην καρτέλα της οντότητας.

Η συμπλήρωση τους όμως, σας διευκολύνει επειδή μεταφέρονται αυτόματα στο Έντυπο Ε3. Τα συμπληρώνεται μόνο μία φορά και μετά λειτουργούν αυτόματα, κάθε έτος.