Κωδικός 023 – Έσοδα ανά δραστηριότητα


Η συμπλήρωση του κωδικού 023 για το 2019, είναι προαιρετική.

Για να τον συμπληρώσετε, κάνετε κλικ στο [+], δίπλα στον κωδικό 023 [1] και θα εμφανιστεί η εικόνα 134.3. Τα συνολικά ποσά της γραμμής [2], έχουν μεταφερθεί στη γραμμή «Υπολειπόμενο Ποσό» [3], ως έχουν.


εικόνα 134.3


       Αν συμπληρώσετε τους Κ.Α.Δ. στη φόρμα των ειδών, στο βιβλίο των Εσόδων, τότε, η φόρμα που θα ανοίξει θα είναι όπως στην εικόνα 134.4. Τα ποσά που δεν αντιστοιχούν στους κωδικούς της κύριας δραστηριότητας ή των τριών δευτερευουσών δραστηριοτήτων με τα μεγαλύτερα έσοδα, εμφανίζονται στο «Υπολειπόμενο Ποσό».


εικόνα 134.4


Ο Κύριος ΚΑΔ φορτώνεται πάντα. Αν δεν έχει ορίσει ο χρήστης κύριο ΚΑΔ, τότε θεωρείται Κύριος ΚΑΔ αυτός με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Τα πεδία του πίνακα στην εικόνα 134.4, είναι επεξεργάσιμα. Για λόγους ασφαλείας έναντι τυχαίας πληκτρολόγησης, πρέπει πρώτα να διαγραφεί η τιμή του πεδίου με το Delete.

Οι γραμμές [4] και [5], δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα του Ε3, παρά μόνο στη φόρμα, για την υποβοήθηση του λογιστή, αν τυχόν θέλει να ανακατανείμει τα ποσά. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση του Ε3, αν, σε οποιονδήποτε υποπίνακα (όχι μόνο στον 023), υπάρχει ποσό στον κωδικό 000 [5]. Στην περίπτωση αυτή, θα εμφανιστεί μήνυμα το οποίο θα αναφέρει τη θέση του συμπληρωμένου κωδικού 000.

Μπορείτε να κάνετε πλήρη καθαρισμό του πίνακα με κλικ στο κουμπί «Καθαρισμός» [6].