Πίνακας Ζ3 – Πάγια


Ο πίνακας Ζ3 περιέχει τους κωδικούς 800 … 883, με πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις αγορές και τις πωλήσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων, εικόνα 134.1.

Προσέξτε ότι στις πωλήσεις παγίων που φαίνονται στους κωδικούς 800 … 880, στην εικόνα 134.1, δεν έχει συνυπολογιστεί η αναπόσβεστη αξία τους. Πρόκειται καθαρά για το ποσό που εισπράχθηκε και όχι για το κέρδος ή την ζημία συνεπεία της πώλησης.

       

εικόνα 134.1

               

Αντίθετα, στον πίνακα Ζ1, στη γραμμή των κωδικών 166 … 566, εικόνα 134.2, τα αναγραφόμενα ποσά είναι η τιμή πώλησης μείον την αναπόσβεστη αξία των παγίων, δηλαδή το καθαρό κέρδος.

Αν το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι αρνητικό, τότε υπάρχει ζημία, η οποία θα αναγραφεί στον πίνακα Ζ2, στη γραμμή των κωδικών 184 … 584.

Μόνο στην περίπτωση που τα πάγια που πωλήθηκαν ήταν πλήρως αποσβεσμένα, τα παραπάνω ποσά του πίνακα Ζ1 και του πίνακα Ζ3,  είναι δυνατόν, κάτω από προϋποθέσεις, να έχουν τις ίδιες τιμές.εικόνα 134.2