129. Διακανονισμός ΦΠΑ Παγίων (κωδικοί 407, 423 του Φ2)

>>> 

>>> Εισαγωγή των τιμών της Prorata, όταν αυτές δεν υπάρχουν

>>>  Υπολογισμός του ΦΠΑ λόγω διακανονισμού (πεδία 407, 423)