Αναζήτηση – Τροποποίηση Διαγραφή


Κάνουμε κλικ στην επιλογή «Δημιουργία/Διαχείριση Batch» (εικόνα 116.1) …


εικόνα 116.1


… και στη φόρμα της δημιουργίας νέων Batch, εικόνα 116.2, κάνουμε κλικ στο «Αναζήτηση». Θα εμφανιστεί η φόρμα αναζήτησης, εικόνα 116.3.


Επισήμανση: Στην εικόνα 116.2, αναφέρεται ένα Batch με τον αριθμό 002.  Αυτό το Batch δεν υφίσταται ακόμη. Είναι ο επόμενος διαθέσιμος αριθμός Batch, το οποίο όμως, για να δημιουργηθεί θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Batch”.


εικόνα 116.2


Από την φόρμα της αναζήτησης, εικόνα 116.3, μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

  • Να αλλάξουμε την ονομασία ενός υφιστάμενου Batch, είτε κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο Batch είτε πατώντας το πλήκτρο «Αλλαγή ονομασίας Batch».
  • Να το διαγράψουμε, ή να το ενσωματώσουμε σε άλλο Batch πατώντας το πλήκτρο «Del» ή κάνοντας κλικ στο κουμπί «Delete Batch».

Προφανώς, η ενσωμάτωση των εγγραφών ενός Batch, σε άλλο Batch προϋποθέτει την παράλληλη διαγραφή του Batch προέλευσης, αλλιώς θα είχαμε διπλοεγγραφές.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Main Batch 000 δεν επιδέχεται καμία επεξεργασία και δεν μπορεί να διαγραφεί. Αν τα Batch με αριθμούς 001 έως 999 τα αντιλαμβάνεστε ως σελιδοδείκτες που βρίσκονται μέσα σε στο ντοσιέ με τα παραστατικά και τα χωρίζουν σε πακέτα, τότε το Batch 000 είναι το ίδιο το ντοσιέ μέσα στο οποίο βάζετε τα παραστατικά.


εικόνα 116.3


Αν επιλέξετε την διαγραφή, θα εμφανιστεί η φόρμα της διαγραφής, εικόνα 116.4. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των εξής:

  • Αν, πριν την διαγραφή, τα περιεχόμενα του Batch θα ενσωματωθούν στο κεντρικό Batch της οντότητας.
  • Αν, πριν την διαγραφή, θα ενσωματωθούν σε κάποιο άλλο υφιστάμενο Batch, της ιδίας οντότητας, το οποίο θα το επιλέξετε.
  • Αν διαγράψετε το Batch, χωρίς να σώσετε τα περιεχόμενα του σε κάποιο άλλο Batch, αυτά θα χαθούν για πάντα.

Αν είσαστε σίγουρος, κάνετε κλικ στο κουμπί «Οριστική Διαγραφή Batch”.


εικόνα 116.4


Θα σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας (εικόνα 116.5). Αν δεν τον έχετε αλλάξει είναι ο 123456.


εικόνα 116.5