Βήματα 2 και 3 επί των ολικώς εξοφλούμενων παραστατικών

Η δήλωση της ημερομηνίας που το ΦΠΑ των παραστατικών TIM/01 και TIM/02 έγινε απαιτητό (Βήμα 2), και η αλλαγή του τρόπου πληρωμής (Βήμα 3), φαίνονται στην εικόνα 109.7 για το παραστατικό ΤΙΜ/01 και στην εικόνα 109.8 για το παραστατικό ΤΙΜ/02.


εικόνα 109.7: Παραστατικό ΤΙΜ/01


εικόνα 109.8: Παραστατικό ΤΙΜ/02