Ενέργειες όταν το παραστατικό εισπραχθεί από την οντότητα

Έστω ότι εισπράχθηκε, με κατάθεση μέσω e-Banking, το παραστατικό ΤΙΜ/01 το οποίο εκδόθηκε για την Εταιρεία “A”. Οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνετε, πρέπει να τηρηθούν με τη σειρά που αναφέρονται, και είναι οι εξής: