Η τήρηση των βιβλίων Εισπράξεων/Πληρωμών

Το πρόγραμμα τηρεί βιβλία Εισπράξεων και Πληρωμών, ακόμη και όταν η οντότητα δεν έχει ενταχθεί στην ΠΟΛ-1214. Αν δεν υπάρχουν συναλλαγές που εντάσσονται στις διατάξεις της ΠΟΛ-1214, τότε τα περιεχόμενα τους απλά ταυτίζονται με τα περιεχόμενα των βιβλίων των Εσόδων και των Εξόδων.