101. Μεταφορά παραστατικών σε άλλη οντότητα


>>> Περιγραφή του εργαλείου

>>> Παράδειγμα μεταφοράς παραστατικών στο βιβλίο των Εσόδων

>>> Η μεταφορά παραστατικών στο βιβλίο των Εξόδων