100. Κλείδωμα των Βιβλίων Εσόδων-Εξόδων

>>>  Α’ Μέθοδος: Κλείδωμα μέσω της Κεντρικής Φόρμας της εφαρμογής

>>>  Β’ Μέθοδος: Κλείδωμα μέσα από τη φόρμα Εσόδων ή Εξόδων

>>>  Γ’ Μέθοδος: Αυτόματο κλείδωμα με την οριστικοποίηση του Φ2 ή του Ε3