Η παρακράτηση στις καρτέλες «Πελάτη» & «Επί Πιστώσει Συναλλαγών»

Στις καρτέλες Πελάτη με την επιλογή «Οι Χρεώσεις και οι Πιστώσεις του Πελάτη» και στις καρτέλες «Επί Πιστώσει Συναλλαγών», στα τιμολόγια Π.Υ. που δεν είναι επί πιστώσει, δεν εμφανίζεται η παρακράτηση.

Όταν όμως υπάρχει παρακράτηση, τότε, στην καρτέλα Πελάτη, στα επί πιστώσει τιμολόγια Π.Υ., η παρακράτηση εμφανίζεται στη στήλη «Πίστωση», όπως στην εικόνα 77.11, και κατά συνέπεια το οφειλόμενο ποσό μειώνεται.


εικόνα 77.11


Αντίστοιχα, στην καρτέλα των επί πιστώσει συναλλαγών, η παρακράτηση εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο, όπως φαίνεται στην εικόνα 77.12. Η διαφορά από την εικόνα 77.11 είναι ότι στη καρτέλα των επί πιστώσει συναλλαγών, εμφανίζονται μόνο τα πιστωτικά τιμολόγια και η λήψη της πληροφόρησης, χρονικά, είναι πολύ ταχύτερη. Το τελικό όμως αποτέλεσμα, και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο: Ο πελάτης οφείλει 31.895,40 € στην οντότητα.


εικόνα 77.12