Μεταβλητό πεδίο – Κωδικοί Φ.Α., ΚΑΔ και πίνακα Ε του Ε3


Το πεδίο του κωδικού Ε3, εικόνα 71.4, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέσσερα διαφορετικά πεδία αναζήτησης,. Το πεδίο είναι μεταβλητό και μπορεί να αλλάξει τύπο.


εικόνα 71.4


Κάνετε κλικ στο «Κωδ. Ε3», εικόνα 71.5, και θα εμφανιστεί η φόρμα αλλαγής.


εικόνα 71.5


Ο Χρήστης μπορεί να μην θέλει να αναζητήσει τον Κωδικό Ε3, αλλά π.χ. τον Κωδικό Φορολογικής Αναμόρφωσης (Φ.Α.). Το πεδίο έχει τις επιλογές:

  • Κωδ. Ε3 2018-2019
  • Κωδ. Φ.Α.
  • Κωδ. ΚΑΔ
  • Κωδ. Πίνακα Ε