Μαζική εκτύπωση παραστατικών


Επιλέγετε «Αρχείο🡪Εκτύπωση Παραστατικών», εικόνα 60.23. 


εικόνα 60.23


Από τη φόρμα που ανοίγει, εικόνα 60.24, μπορούν να εκτυπωθούν όλα τα παραστατικά, ή ενός Είδους (π.χ. ΤΠΥ), για το χρονικό διάστημα που ορίζεται με τα: Από… Έως… .

Η μορφή με την οποία εκτυπώνονται τα παραστατικά, φαίνεται στην εικόνα 60.25.


εικόνα 60.24


εικόνα 60.25