Ταχεία αναζήτηση παραστατικού

Έστω ότι έχουμε την εκτύπωση όπως στην εικόνα 60.18 και ότι θέλουμε να αναζητήσουμε το παραστατικό ΤΠΥ/102, το οποίο έχει Α/Α παραστατικού, όπως βλέπουμε στην εικόνα, D1011. Μπορούμε να καλέσουμε «ΑρχείοΤαχεία Αναζήτηση» ή πατάμε το Alt+F, εικόνα 60.19.


εικόνα 60.19


Μετά στην επόμενη φόρμα, εικόνα 60.20, συμπληρώνουμε τον Α/Α του παραστατικού, εν προκειμένω D1011 και πατάμε ENTER. 

Το παραστατικό θα εμφανιστεί όπως στην εικόνα 60.21.


εικόνα 60.20


εικόνα 60.21