Ταχεία αναζήτηση παραστατικού

Έστω ότι έχουμε την εκτύπωση όπως στην εικόνα 60.16 και ότι θέλουμε να αναζητήσουμε το παραστατικό ΤΠΥ/102, το οποίο έχει Α/Α παραστατικού, όπως βλέπουμε στην εικόνα, D1011. Μπορούμε να καλέσουμε «Αρχείο🡪Ταχεία Αναζήτηση» ή πατάμε το Alt+F, εικόνα 60.17.


εικόνα 60.17


Μετά στην επόμενη φόρμα, εικόνα 60.18, συμπληρώνουμε τον Α/Α του παραστατικού, εν προκειμένω D1011 και πατάμε ENTER. 

Το παραστατικό θα εμφανιστεί όπως στην εικόνα 60.19.


εικόνα 60.18


εικόνα 60.19