Εκτύπωση βιβλίων βάσει του τρόπου πληρωμής

Στο βιβλίο των Εσόδων ή των Εξόδων ανοίγετε τη φόρμα εκτύπωσης από την επιλογή «Αρχείο🡪Προβολή και Εκτύπωση» και πατάτε Ctrl+P. Στη φόρμα εκτύπωσης που θα εμφανιστεί, εικόνα 60.30, θα δείτε ότι προστέθηκε η επιλογή «Τρόπος Πληρωμής».


εικόνα 60.30        


Η παράμετρος αυτή περιέχει όλες τις επιλογές του τρόπου πληρωμής, όπως τις ορίζετε και από την φόρμα καταχώρησης των στοιχείων του παραστατικού, εικόνα 60.31.

       

εικόνα 60.31


Στην εικόνα 60.32, φαίνεται η εκτύπωση του βιβλίου όταν επιλέξετε να εφαρμόσετε την παράμετρο του Τρόπου Πληρωμής.

Στην επικεφαλίδα, δίπλα από την ένδειξη του χρονικού διαστήματος, φαίνεται η επιλογή που εφαρμόσατε και η εκτύπωση περιέχει μόνο τα παραστατικά με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.


εικόνα 60.32


Όμως με την επικεφαλίδα που θα εμφανιστεί στην εικόνα 60.32, υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν τυχόν ζητήσετε εκτύπωση επιλέγοντας συγχρόνως «Είδος Εγγραφής» και «Τρόπος Πληρωμής», όπως φαίνεται στην εικόνα 60.33, τότε, ποιο από τα δύο θα αναγραφεί στην επικεφαλίδα;


εικόνα 60.33


Στην εκτύπωση αυτή, δόθηκε η εξής λύση:

  • Να αναγράφεται ως επικεφαλίδα το επιλεγμένο «Είδος Εγγραφής».
  • Δίπλα να υπάρχει μία επισήμανση παραπομπής στο κάτω μέρος της σελίδας, με δύο αστεράκια, π.χ. «ΕΙΔΟΣ: Ύδρευση**», όπως φαίνεται στην εικόνα 60.34.
  • Ο «Τρόπος Πληρωμής» φαίνεται στο κάτω μέρος της σελίδας, ως παραπομπή, με τα δύο αστεράκια, ακριβώς δίπλα από τον ΑΦΜ της Οντότητας, εικόνα 60.34.


εικόνα 60.34