Εκτύπωση εγγραφών που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο Είδος

Μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε μόνο ένα συγκεκριμένο Είδος συναλλαγής. Αν π.χ. θέλετε να εκτυπώσετε μόνο τις εγγραφές που αφορούν τις λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων στο Δ’ τρίμηνο του 2017, επιλέγετε το είδος «Λιανική Εμπορευμ.», όπως στην εικόνα 60.15. Η εκτύπωση φαίνεται στην εικόνα 60.16.


εικόνα 60.15


εικόνα 60.16


ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Η εκτύπωση ανά Είδος Εγγραφής είναι πολύ χρήσιμη, όταν έχουν γίνει εγγραφές στο βιβλίο Εσόδων, οι οποίες όμως δεν αποτελούν έσοδο.

 Τυπική περίπτωση είναι το Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας, το οποίο, κατ’ αρχήν, εισάγεται στο βιβλίο των Εσόδων μέσω του υπολογιστή διπλής εγγραφής, βλέπε κεφάλαιο 64.

Πρέπει όμως το συνολικό περιβαλλοντικό τέλος να αφαιρεθεί από τα Έσοδα, δηλαδή να περαστεί μία εγγραφή στο βιβλίο των Εξόδων ή μία πιστωτική εγγραφή στο βιβλίο των Εσόδων.

Προς τούτο, μπορείτε, να έχετε την εκτύπωση μόνο για το είδος «Περιβαλλοντικό Τέλος».