Ταξινόμηση ανά Αιτιολογία & Εμφάνιση επωνυμίας στην Αιτιολογία

Μπορείτε να μαρκάρετε όποιες από τις επιλογές θέλετε συγχρόνως. Ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός είναι να μαρκάρετε το «Ταξινόμηση ανά Αιτιολογία» και το «Εμφάνιση επωνυμίας στην Αιτιολογία». Τότε η στήλη Αιτιολογία θα είναι όπως στην εικόνα 60.12.


εικόνα 60.12