Ταξινόμηση ανά Αιτιολογία & Εμφάνιση επωνυμίας στην Αιτιολογία

Μπορείτε να μαρκάρετε όποιες από τις επιλογές θέλετε συγχρόνως. Ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός είναι να μαρκάρετε το «Ταξινόμηση ανά Αιτιολογία» και το «Εμφάνιση επωνυμίας στην Αιτιολογία», εικόνα 60.13.


εικόνα 60.13


Τότε η στήλη Αιτιολογία θα είναι όπως στην εικόνα 60.14. Στη επάνω γραμμή τυπώνεται η αιτιολογία και στην κάτω, σε παρένθεση το όνομα της συναλλασσόμενης εταιρείας, αν φυσικά υπάρχει. Θα απαιτηθούν όμως, περισσότερες σελίδες για την εκτύπωση.


εικόνα 60.14