Αντιγραφή υπάρχοντος Λογιστικού Σχεδίου

Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιγράψετε ένα λογιστικό σχέδιο που έχετε ήδη διαμορφώσει. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει μόνο την πρώτη φορά που ανοίγετε τα βιβλία της οντότητας.

Έστω ότι επιλέξατε την νέα οντότητα που είχατε δημιουργήσει, με τίτλο π.χ. «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ARBITRANS». Κάντε κλικ στο κουμπί «Αντιγραφή Λογιστικού Σχεδίου» (εικόνα 48.1).  


εικόνα 48.1


Θα ανοίξει μία φόρμα που περιέχει τα λογιστικά σχέδια, όλων των οντοτήτων, που υπάρχουν στο πρόγραμμα (εικόνα 48.2).

Στην εικόνα 48.2, επιλέγετε το κατάλληλο λογιστικό σχέδιο κάνοντας κλικ πάνω του και μετά στο κουμπί «Χρήση Επιλεγμένου Λογιστικού Σχεδίου για την οντότητα “ΕΚΜΑΘΗΣΗ ARBITRANS”».


 

εικόνα 48.2


Μπορείτε επίσης, πριν επιλέξετε ένα λογιστικό σχέδιο, να το τροποποιήσετε (κάτι που μπορεί να γίνει και αργότερα). Έστω, για παράδειγμα, ότι θέλετε να προσθέσετε στα Έξοδα, μία στήλη για τις Ενδοκοινοτικές Αγορές.

Ενεργείτε ως εξής:

  • Κάνετε κλικ στην καρτέλα «Έξοδα» (εικόνα 48.3) [1].
  • Χρησιμοποιείτε όποια στήλη θέλετε, από τις στήλες που είναι ελεύθερες,  όπως π.χ. τη στήλη 4.
  • Εισάγεται μία επικεφαλίδα, η οποία πρέπει να είναι, όσο πιο σύντομη γίνεται σε πλήθος χαρακτήρων, π.χ. «Ενδοκ. Αγορές» , σημείο [2].
  • Στη στήλη «Κωδ. Φ2», εισάγεται τον αντίστοιχο κωδικό του εντύπου Φ2, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το 364, σημείο [3].  Μόνο στο βιβλίο των Εξόδων είναι απαραίτητος ο κωδικός για το Φ2.
  • Πατάτε το πλήκτρο ENTER.

Η τροποποίηση έχει πλέον εισαχθεί στο λογιστικό σχέδιο που θέλετε να εφαρμόσετε.

Αν δεν έχετε να προσθέσετε και άλλες τροποποιήσεις στο λογιστικό σχέδιο, κάνετε κλικ πάνω στο κουμπί «Χρήση Επιλεγμένου Λογιστικού Σχεδίου για την οντότητα «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ARBITRANS» [4].


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η τροποποίηση ενός λογιστικού σχεδίου, μπορεί να γίνει και μετά την εισαγωγή του στην οντότητα, μέσα από τις φόρμες των βιβλίων Εσόδων και Εξόδων.

Οι τροποποιήσεις που έγιναν, εισάγονται στην νέα οντότητα, αλλά δεν σώζονται μόνιμα στην αρχική οντότητα της οποίας χρησιμοποιήθηκε το λογιστικό σχέδιο. Δηλαδή, την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε για μία άλλη οντότητα, θα πρέπει να τις εισάγεται εκ νέου. Αυτό αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια προτύπων λογιστικών σχεδίων.


εικόνα 48.3