Το Λογιστικό Σχέδιο

Όταν εισάγεται μία Νέα Οντότητα, εφαρμόζεται γι’ αυτήν ένα λογιστικό σχέδιο, το οποίο είναι κοινό για όλες τις νέες οντότητες και μπορεί να τροποποιηθεί, αν χρειάζεται.