Το προεπιλεγμένο Λογιστικό Σχέδιο

Δεν είναι απαραίτητο να επιλέξετε ένα Λογιστικό Σχέδιο για την οντότητα.  Θα εφαρμοστεί το προεπιλεγμένο λογιστικό σχέδιο (εικόνα 48.4). Κατά την πρώτη είσοδο στο βιβλίο Εσόδων, ή Εξόδων, θα κληθείτε να το τροποποιήσετε, ή να το αποδεχτείτε ως έχει. Μπορείτε να το αποδεχτείτε και να το τροποποιήσετε αργότερα, μέσα από τα βιβλία Εσόδων και Εξόδων.


εικόνα 48.4