017. Ο Τρόπος Διαχείρισης των Υποχρεώσεων

>>> 

>>> Η διάκριση των υποχρεώσεων σε Γενικές και Ειδικές