Η διάκριση των υποχρεώσεων σε Γενικές και Ειδικές

Οι υποχρεώσεις, στο πρόγραμμα διακρίνονται σε δύο είδη: Γενικές και Ειδικές.

  1. Γενικές υποχρεώσεις

Είναι οι υποχρεώσεις που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης προκειμένου να τις καταχωρήσει σε κάποια οντότητα. Αυτές δίνουν μία γενική περιγραφή της υποχρέωσης.

Παράδειγμα: Η διατύπωση «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ2», αποτελεί μία Γενική Υποχρέωση.

  1. Ειδικές υποχρεώσεις

Μετά την επιλογή μίας Γενικής υποχρέωσης για κάποια οντότητα ή για όλες τις οντότητες, τότε η υποχρέωση που εισάγεται στην οντότητα μετατρέπεται σε μία Ειδική Υποχρέωση και προστίθενται σε αυτήν επιπλέον χαρακτηριστικά.

Τα επιπλέον χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την Ειδική Υποχρέωση είναι τα εξής:

  • Η Ειδική Υποχρέωση έχει ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης.
  • Συνδέεται με συγκεκριμένη οντότητα.
  • Μπορούν να προστεθούν σχόλια που να την περιγράφουν λεπτομερώς.

Παράδειγμα: η «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ2» που πρέπει να γίνει από 01/10/20xx έως 31/10/20xx, από την οντότητα «ABC», με το σχόλιο ότι θα πρέπει να προηγηθεί συνάντηση με τον διαχειριστή της οντότητας, αποτελεί μία Ειδική υποχρέωση.