174. Διακοπή και αποκατάσταση της λειτουργίας του MS SQL Server

>>>  Περιγραφή του προβλήματος

>>>  Οδηγίες επανεκκίνησης του MS SQL Server