Δεν εκτυπώνονται όλες οι σελίδες του βιβλίου Εσόδων ή Εξόδων

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο όταν έχουμε πολλές σελίδες για εκτύπωση, π.χ. πάνω από 20. Πρόκειται δηλαδή, για ένα πρόβλημα, που ενδέχεται να το συναντήσουμε μόνο στα πολύ μεγάλων βιβλία Εσόδων ή βιβλία Εξόδων.

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για σφάλμα, αλλά για χαρακτηριστικό των Windows το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί και σε κάθε άλλη εφαρμογή. Έχει άμεση σχέση και με την ταχύτητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε συνδυασμό με τον εκτυπωτή.

Συγκεκριμένα, η εντολή εκτύπωσης δίνεται πριν ο υπολογιστής προλάβει να ετοιμάσει όλες τις σελίδες. Για να διακρίνει ο χρήστης πότε ο υπολογιστής είναι έτοιμος για εκτύπωση, θα πρέπει να δει τον δείκτη των σελίδων (εικόνα 173.1).


εικόνα 173.1


Όταν ο δείκτης των σελίδων σταματήσει να αυξάνεται, έχουν φορτωθεί όλες οι προς εκτύπωση σελίδες. Τότε μπορείτε να δώσετε την εντολή εκτύπωσης. Αν την δώσετε νωρίτερα, οι σελίδες που δεν έχουν ετοιμαστεί δεν θα εκτυπωθούν.