Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986

Η φόρμα συμπλήρωσης της Υπεύθυνης Δήλωσης φαίνεται στην εικόνα 155.3 και η αντίστοιχη προεπισκόπηση στην εικόνα 155.4. Έστω ότι πρόκειται για «Ιδιώτη» (προσυμπληρωμένη).


εικόνα 155.3


εικόνα 155.4