Υπεύθυνες Δηλώσεις - Εξουσιοδότηση

Τρία επιπλέον έντυπα που υποστηρίζονται είναι τα:

  • [1] Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986
  • [2] Εξουσιοδότηση
  • [3] Υπεύθυνη Δήλωση Επαγγελματία

Τα έντυπα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην ομάδα των ειδικών εντύπων. Για να ανοίξετε τις φόρμες τους κάνετε κλικ στο κουμπί «Ειδικά Έντυπα» (εικόνα 155.1).


εικόνα 155.1


Όταν ανοίξει η φόρμα των ειδικών εντύπων (εικόνα 155.2), θα δείτε ότι στο κάτω μέρος της, υπάρχουν τα κουμπιά [1], [2] και [3].


εικόνα 155.2


Οι φόρμες εμφανίζονται κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί, εικόνα 155.2 και φαίνονται στην εικόνα 155.3 και στην εικόνα 155.4.


Επισήμανση: Όταν η οντότητα είναι «Ιδιώτης», τότε τα έντυπα «Υπεύθυνη Δήλωση» και «Εξουσιοδότηση» είναι προσυμπληρωμένα με τα στοιχεία του Ιδιώτη. Στην «Επιχείρηση» όλα τα πεδία είναι κενά, αλλά μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένο άτομο, για το οποίο είχε συνταχθεί παλαιότερα το έντυπο, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».


Η προεπισκόπηση και η εκτύπωση των εν λόγω εντύπων γίνονται με το εργαλείο PDF Viewer και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.        Για να δημιουργηθεί το αρχείο που θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο «Έντυπα Arbitrans», της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση και Εκτύπωση».