Τι περιλαμβάνεται στα Ειδικά Έντυπα

Εκτός από τα τυποποιημένα Φορολογικά Έντυπα Φ2, Ε3, Ν, Μ3, Β1 κτλ., υπάρχει, στην κεντρική φόρμα των Εντύπων και το κουμπί «Ειδικά Έντυπα». Στην ομάδα των Ειδικών Εντύπων, έχουν συμπεριληφθεί όλα τα έντυπα, τα οποία, δεν υπάγονται σε κάποια πολύ αυστηρή τυποποίηση, όπως π.χ. η Κατάσταση Αποτελεσμάτων, το Προσάρτημα, κτλ.

Για να δείτε τον πίνακα με τα Ειδικά Έντυπα, κάντε κλικ, στην κεντρική φόρμα των Εντύπων, στο κουμπί «Ειδικά Έντυπα» (εικόνα 150.1).


εικόνα 150.1


Θα εμφανιστεί ο πίνακας επιλογής, εικόνα 150.2. Για τις «Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών /Προμηθευτών (ΜΥΦ)», βλέπε τα κεφάλαια_146-149.


εικόνα 150.2