Διαγραφή των παλαιών εγγραφών με την επανυποβολή του αρχείου XML

Το αρχείο XML που δημιουργείται από το πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνει πάντοτε την action «replace» σε όλες τις κατηγορίες των εγγραφών που περιλαμβάνει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα αντικατασταθούν όλες οι εγγραφές που είχαν γίνει με το προηγούμενο αρχείο XML.

Αναλυτικότερα, στο αρχείο της ΑΑΔΕ με τις συχνές ερωτήσεις, «MYF_FAQ.pdf», στην ερώτηση Β5 αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:


B5. Τι συμβαίνει σε ήδη απεσταλμένες εγγραφές του ίδιου μήνα όταν αποστέλλεται εγγραφή με action “replace”;

Το replace διαγράφει όλες τις εγγραφές στην κατηγορία που εξασκείται (revenueInvoices, groupedRevenues, groupedExpenses, groupedCashRegisters) για την περίοδο, και άρα στο replace πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι εγγραφές της κατηγορίας για την περίοδο ξανά, έστω κι αν χρειάζεται να διορθωθεί μόνο μια εγγραφή.

…..