141. Απογραφή αποθήκης βάσει του εντύπου Ε3

>>> 

>>> Η φόρμα της εισαγωγής της απογραφής

>>>  Παράδειγμα Εισαγωγής Απογραφής Αποθήκης βάσει του Ε3