Εκτύπωση βεβαιώσεων καταβολής κερδών

Στην καρτέλα «Πίνακες IV, V, VI, Πίνακας 1», στην οποία φαίνεται η κατανομή κερδών, υπάρχει και το κουμπί « Εκτύπωση Βεβαιώσεων Καταβολής Κερδών», εικόνα 140.6. Κάνοντας κλικ σε αυτό, εμφανίζονται οι βεβαιώσεις, εικόνα140.7, έτοιμες για εκτύπωση. Το εργαλείο που χρησιμοποιείται για τις βεβαιώσεις καταβολής κερδών, είναι το STD Viewer.


εικόνα 140.6


εικόνα 140.7