Χρήση των κουμπιών «Φόρτωση»


Αν κάνουμε κλικ σε ένα οποιοδήποτε κουμπί «Φόρτωση» θα εμφανιστούν τα είδη από το βιβλίο των Εξόδων, με τα αντίστοιχα ποσά. Μπορούμε να επιλέξουμε αυτά που θα εισαχθούν  στο πεδίο που είναι αριστερά από το κουμπί Φόρτωση.

Παράδειγμα:  Είχαμε προβλέψει στα έξοδα το είδος «Πρόστιμα». Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Φόρτωση», δεξιά του κωδικού 2005 και μαρκάρουμε το είδος «Πρόστιμα» στη φόρμα που θα εμφανιστεί, εικόνα 137.5. Μετά κάνουμε κλικ στο «Μεταφορά ποσών στο πεδίο 2005».


εικόνα 137.5


Έστω επίσης ότι εισάγουμε στον κωδικό 2002, με πληκτρολόγηση, το ποσό των 700,00 €, επειδή είχαν εισπραχθεί χωρίς τραπεζική κατάθεση.

Το τελικό αποτέλεσμα, στη φόρμα της φορολογικής αναμόρφωσης, μετά από τις παραπάνω ενέργειες του παραδείγματος, φαίνεται στην εικόνα 137.6.


εικόνα 137.6


Στη συνέχεια, κάνουμε scrolling μέχρι το τέλος της σελίδας, όπου υπάρχει το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης και μαρκάρουμε το τετράγωνο (εικόνα 137.7).


εικόνα 137.7