Ο ειδικός τρόπος διαχείρισης των «μπλοκάκηδων» στο Ε3

Δεν είναι πάντα δυνατό, στην αρχή του έτους, να είναι γνωστό αν κάποιος θα πληροί, στο τέλος του έτους, τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί στις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2, άρθρο 12, Νόμος 4172/2013, που αφορά τους αμειβόμενους με μπλοκάκι.

Η μόνη δαπάνη, που εκπίπτει από τους στους υπαγόμενους στην περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (μπλοκάκηδες) είναι οι ασφαλιστικές εισφορές, και μόνο κατά το τμήμα που επιβαρύνει τους ίδιους. Η δαπάνη αυτή πρέπει να είναι στον κωδικό 485-007.

Επισημαίνεται ότι, ο πίνακας Ε συμπληρώνεται και από τους μπλοκάκηδες.