1ο Παράδειγμα Επιμερισμού των «Λοιπών Εξόδων»

Έστω ότι θέλουμε να επιμερίσουμε μεταξύ των κωδικών 401 και 423 τα ποσά που εμφανίζονται στην εικόνα 133.3. Επιμερίζουμε πρώτα τα ποσά των παροχών σε εργαζόμενους επιλέγοντας τη χρήση της μπάρας, σημείο [1], εικόνα 133.3.


εικόνα 133.3


Στα διάφορα λειτουργικά έξοδα, κωδικός 485, έστω ότι το ποσό 5100,00 €, επιβαρύνει το κόστος των υπηρεσιών. Το πληκτρολογούμε, σημείο [2], εικόνα 133.4 και πατάμε ENTER.


εικόνα 133.4


       Όσον αφορά τα ασυνήθη έξοδα, ζημίες και πρόστιμα, του κωδικού 488, έστω ότι αυτά θέλουμε να τα επιμερίσουμε στους κωδικούς 401 και 423 με αντίστοιχα ποσοστά 60% και 40%. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Μερισμός Δαπάνης», σημείο [3], εικόνα 133.5. Στη φόρμα μερισμού [4] εισάγουμε τα ποσοστά και κάνουμε κλικ στο «Εντάξει» (εικόνα133 .5).

       

εικόνα 133.5


Μετά, κλείνει η φόρμα επιμερισμού και ο κωδικός 488, έχει επιμεριστεί αναλογικά με ποσοστά 60/40, όπως βλέπουμε στην εικόνα 133.6, σημείο [5].


εικόνα 133.6


       Μετά τα παραπάνω, έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία επιμερισμού. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εντάξει», σημείο [6], εικόνα 133.6. Ο επιμερισμός ολοκληρώθηκε, όπως φαίνεται στην εικόνα 133.7 και ο μαθηματικός γρίφος λύθηκε χωρίς να κουραστείτε καθόλου!


εικόνα 133.7


Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε και την επαλήθευση:

       481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 488 + 489 = 22326,07 (εικόνα 133.6).

       401 + 423 = 22326,07 (εικόνα 133.7)

Και οι σχέσεις που αναφέρθηκαν, βλέπε κεφάλαιο_133, προφανώς πληρούνται.


401 + 423 = 481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 488 + 489          (4)