Ο τρόπος επιμερισμού των «Λοιπών Εξόδων»

Μάλλον δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι και σαφείς κανόνες. Ο τρόπος επιμερισμού των εξόδων, φαίνεται να είναι θέμα που αφορά τον τρόπο κοστολόγησης των προϊόντων και των υπηρεσιών από την ίδια την οντότητα, σε συνεργασία με τον λογιστή.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η προεπιλογή του προγράμματος, όπως φαίνεται και στην εικόνα 132.2, είναι να αντιγράφει ολόκληρο το περιεχόμενο του κωδικού x81 στον 105/212/317/401 και τα υπόλοιπα ποσά στον x23. Αυτή η προεπιλογή, ενδέχεται να είναι σωστή, το πιθανότερο όμως είναι ότι θα χρειαστεί να γίνει και η σχετική παρέμβαση του χρήστη.


Επειδή ούτε από την ΑΑΔΕ, διατίθενται σαφείς και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το τι συμπεριλαμβάνεται στους κωδικούς, σας δίνουμε, με επιφύλαξη,  τον παρακάτω πίνακα:


105

Τα άμεσα έξοδα διάθεσης των προϊόντων (ενδεικτικά: αμοιβές άμεσα απασχολούμενων στις πωλήσεις, προμήθειες αντιπροσώπων, royalties κλπ.)

212

Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα, τα εργατικά κλπ.

317

Το συνολικό κόστος παραγωγής μαζί με τις πρώτες ύλες π.χ. τα εργατικά, το κόστος για ενέργεια, ζωοτροφές, λιπάσματα, άρδευση κλπ.

401

Το κόστος των δαπανών που επιβαρύνουν άμεσα την παροχή υπηρεσιών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των αναλωσίμων υλικών.

Πίνακας 5


Πίνακας 5, Πηγές: Οδηγίες ΑΑΔΕ, οδηγίες προερχόμενες από το Taxheaven, καθώς και διάφορες σχετικές αναρτήσεις που έχουν γίνει στο Internet από ανεξάρτητους λογιστές.