Η εύκολη επίλυση του μαθηματικού γρίφου

Οι σχέσεις (5) και (6) διασφαλίζονται άμεσα από το πρόγραμμα.

Όσον αφορά τις σχέσεις (1), (2), (3), (4), όπως φαίνεται στην εικόνα 133.1, υπάρχει ένας μικρός κύκλος, δίπλα από τους κωδικούς που αναγράφονται τα έξοδα, που επιβαρύνουν άμεσα το κόστος της δραστηριότητας, δηλαδή δίπλα από τους 105, 212, 317 και 401.


εικόνα 133.1


Κάνοντας απλό κλικ πάνω στον κύκλο, ή διπλό κλικ πάνω στο πεδίο με τον κωδικό 105 ή 212 ή 317 ή 401, εμφανίζεται η αντίστοιχη γι’ αυτόν τον κωδικό φόρμα μερισμού των εξόδων. Στην εικόνα 133.2 φαίνεται η φόρμα μερισμού, που αφορά τους κωδικούς 401/423.


εικόνα 133.2


Το «Σύνολο», στο κάτω μέρος της φόρμας, σημείο [1] είναι το άθροισμα των κωδικών x81 + x82 + x83 + x84 + x85 + x88 + x89, όπου x = 1, 2, 3, 4, το οποίο είναι τα «Λοιπά Έξοδα» που θα πρέπει να επιμεριστούν. Για τον επιμερισμό υπάρχουν τρεις εναλλακτικοί τρόποι:

  1. Με τη μετακίνηση της μπάρας, σημείο [2], εικόνα 133.2.
  2. Με ποσοστό %, κάνοντας κλικ πάνω στο κουμπί «Μερισμός Δαπάνης», σημείο [3].
  3. Εισάγοντας απευθείας το ποσό στη στήλη 105/212/317/401 σημείο [4]. Το ποσό της στήλης x23 υπολογίζεται αυτόματα αφαιρώντας το ποσό από τη στήλη «ΣΥΝΟΛΟ».

Με το πλήκτρο «Καθαρισμός», σημείο [5], μεταφέρονται όλα τα ποσά στον κωδικό x23. Μόλις ολοκληρώσετε τον επιμερισμό κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Εντάξει», σημείο [6].