Το κουμπί «Είδη Εξόδων» στις φόρμες επιμερισμού των «Λοιπών Εξόδων»

Σε όλες τις φόρμες επιμερισμού των ποσών, μεταξύ των κωδικών 105/123, 212/223, 317/323 και 401/423, υπάρχει το κουμπί «Είδη Εξόδων» στο οποίο δεν αναφερθήκαμε μέχρι τώρα.


εικόνα 133.8


Το να κάνετε τον επιμερισμό μεταξύ, π.χ. των κωδικών 105 και 123, δεν είναι πάντοτε τόσο απλό, όπως το είδαμε στο 1ο παράδειγμα. Το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστείτε και επιπλέον πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν μόνο από τα βιβλία Εσόδων-Εξόδων και από τον πίνακα Ζ2. Δηλαδή θα πρέπει να μετακινήστε από τη μία φόρμα στην άλλη.

Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός του κουμπιού «Είδη Εξόδων». Να μας δίνει άμεση, αναλυτική και συνολική πληροφόρηση, βάσει των βιβλίων Εσόδων/Εξόδων, σχετικά με τη διαμόρφωση των ποσών των κωδικών του πίνακα Ζ2, χωρίς να ψάχνουμε.

Σε οποιαδήποτε φόρμα επιμερισμού των εξόδων και αν βρίσκεστε, π.χ. στη φόρμα επιμερισμού μεταξύ των κωδικών 105 και 123, που φαίνεται στην εικόνα133 .8,μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Είδη Εξόδων». Θα ανοίξει η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 133.9, η οποία είναι πάντα η ίδια, από οποιαδήποτε φόρμα επιμερισμού και αν είχατε κάνει το κλικ στο κουμπί «Είδη Εξόδων».

Στην εικόνα 133.9, στη στήλη «Είδος», φαίνονται τα είδη των οποίων οι κωδικοί αρχίζουν από x81, x82, x83, x84, x85, x88, x89, όπου x = 1,2,3,4. Οι αντίστοιχοι κωδικοί είναι στη στήλη «Κωδικός Ε3». Δηλαδή, εμφανίζονται αναλυτικά, τα ποσά όλων των ειδών, που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του πίνακα Ζ2, καθώς και ο επιμερισμός των ποσών ανά δραστηριότητα. Οι στήλες «Ομάδα x», αναφέρονται στις δραστηριότητες ως εξής:

«Ομάδα 1» = Εμπορική δραστηριότητα                

«Ομάδα 2» = Παραγωγική δραστηριότητα

«Ομάδα 3» = Αγροτική δραστηριότητα

«Ομάδα 4» = Παροχή Υπηρεσιών


εικόνα 133.9


Η φόρμα διαθέτει και πεδίο «Φίλτρο», για να μπορείτε να εμφανίσετε μόνο τα είδη που σας ενδιαφέρουν, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα τμήματα της ονομασίας των ειδών.

Επίσης, στην τελευταία γραμμή, μπορείτε να υπολογίσετε το άθροισμα των ποσών ανά δραστηριότητα, συγκεκριμένων ειδών, μαρκάροντας τα αντίστοιχα κουτάκια, δεξιά, στην εικόνα 133.9.

Τις επιπλέον δυνατότητες που μας δίνει η παραπάνω φόρμα, στον επιμερισμό των δαπανών μεταξύ των κωδικών 105/123, 212/223, 317/323 και 401/423, θα τις δούμε με ένα 2ο παράδειγμα, που αφορά επιμερισμό μεταξύ των κωδικών 401 και 423.