Διαδικασία υπολογισμού της τιμής της Prorata

Από την κεντρική σελίδα του προγράμματος, κάντε κλικ στο κουμπί «Έντυπα» και από τις «Επιχειρήσεις» επιλέξτε «Prorata & Διακανονισμός ΦΠΑ παγίων» (εικόνα 128.1).


εικόνα 128.1


Στην περιοχή με τα πιο χρήσιμα έντυπα, κάντε κλικ στο έντυπο «Φ2». Μετά  επιλέξτε το Φ2 έκδοσης 2016 (εικόνα 128.2).


εικόνα 128.2


Έστω ότι είμαστε στο έτος 2016 θέλουμε να υπολογίσουμε την Prorata του 2015.

Στο έντυπο του Φ2 που θα εμφανιστεί, ορίστε στο πεδίο «Έτος 004» = 2015, και μετά επιλέξτε τη καρτέλα «Πίνακας Β (β,δ,ε)». Θα εμφανιστεί η φόρμα της δήλωσης ΦΠΑ, εικόνα 128.3.  Αν κάνετε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός Prorata», θα εμφανιστεί η εικόνα 128.4.


εικόνα 128.3


Γενικότερα, όταν δημιουργείται Prorata, την υπολογίζουμε κάνοντας κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός Prorata (F3)», ή πατώντας το πλήκτρο F3. Θα εμφανιστεί η αριθμομηχανή υπολογισμού της Prorata (εικόνα 128.4). Μπορούμε όμως, αν θέλουμε, να υπολογίσουμε τις τιμές και να τις εισάγουμε απευθείας.


εικόνα 128.4


Για να υπολογίσετε την Prorata, κάνετε κλικ στο «Φόρτωση (F1)», ή πατήστε το πλήκτρο F1. Θα εμφανιστεί η φόρμα επιλογής των ειδών που συμμετέχουν στον υπολογισμό της Prorata (εικόνα 128.5). Πατώντας στο «Επιλογή Όλων», μπορείτε να τα επιλέξετε όλα τα είδη της φόρμας και μετά να ξεμαρκάρετε τα είδη που τυχόν δεν συμμετέχουν (δηλαδή που δεν εμφανίζονται ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρονομαστή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα έσοδα από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, δεν αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, αφού ουδέποτε συμμετέχουν στον υπολογισμό της Prorata.


εικόνα 128.5


Ας υποθέσουμε ότι συμμετέχουν όλα, οπότε κάνουμε κλικ στο «Επιλογή Όλων» [1]. Αφού επιλέξετε τα είδη που συμμετέχουν στον υπολογισμό της Prorata, κάντε κλικ στο «Υπολογισμός» [2] και θα συμπληρωθεί αυτόματα το συνολικό ποσό στο πεδίο «Σύνολο». Μετά, πατώντας στο «Μεταφορά» [3], αντιγράφεται το «Σύνολο», στον παρονομαστή του κλάσματος υπολογισμού της Prorata. Το αποτέλεσμα, φαίνεται στην εικόνα 128.6.

Στον αριθμητή, δεν συμμετέχουν τα ποσά που έχουν εισαχθεί ως έσοδα (εκροές) απαλλασσόμενες ή εξαιρούμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Ο προσδιορισμός αυτών των ποσών που δεν συμμετέχουν στον αριθμητή, γίνεται κατά την εισαγωγή των παραστατικών στα «Έσοδα», όταν οριστεί ότι το ΦΠΑ είναι 0% και επιλέξετε στη συνέχεια το πλήκτρο «5», βλέπε εικόνα_65.6.


εικόνα 128.6


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τύπος υπολογισμού της Prorata είναι:


                                          (Φορολογητέες εκροές) + (Απαλλασσόμενες ΜΔΕ)

(Φορολογητέες εκροές)+(Απαλλασσόμενες ΜΔΕ)+(Απαλλασσόμενες ΧΔΕ)+(Εξαιρούμενες)


Το υπολογιζόμενο ποσό στο πεδίο «Σύνολο», στην εικόνα 128.6, περιλαμβάνει τα πάντα, δηλαδή αυτό το ποσό είναι ο παρονομαστής στον τύπο της Prorata. Αν από αυτό, αφαιρεθεί το ποσό που περιγράφεται ως (Απαλλασσόμενες ΧΔΕ)+(Εξαιρούμενες) προκύπτει ο αριθμητής.

Συντμήσεις: ΜΔΕ=Με Δικαίωμα Έκπτωσης, ΧΔΕ=Χωρίς Δικαίωμα Έκπτωσης