Η συμπλήρωση του Φ2 στις Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Για την παρουσίαση θα χρησιμοποιηθεί η οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ». Πρόκειται για μία πολύ απλή μορφή παραδείγματος, με μία μόνο ενδοκοινοτική αγορά, δύο ενδοκοινοτικές πωλήσεις και μία συνήθη πώληση εσωτερικού, η οποία όμως επελέγη να έχει ΦΠΑ 13% προκειμένου να αναγράφεται στο Φ2 ξεχωριστά από την ενδοκοινοτική απόκτηση.