Ενέργειες όταν πληρώσει η οντότητα το παραστατικό

Ισχύουν βασικά τα ίδια με αυτά που αναφέρθηκαν και στα βιβλία εισπράξεων. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο πιο απλό παράδειγμα, όπου πληρώνεται ένα συγκεκριμένο παραστατικό. ΄Έστω ότι το παραστατικό με αριθμό ΔΑΤ/79, πληρώθηκε στις 4 Μαΐου του 2017, μέσω e-Banking. Κάνετε, κατά σειρά, τα βήματα που ακολουθούν.