Παράδειγμα εξόφλησης παραστατικών βάσει της ΠΟΛ-1214

Το παράδειγμα αναφέρεται στην πλέον περίπλοκη περίπτωση, όπου δεν διευκρινίζεται, ποια είναι τα εξοφλούμενα παραστατικά. Θα χρησιμοποιήσουμε την οντότητα «Ενταγμένος στο άρθρο 39Β – ΠΟΛ 1214».

Έστω ότι η εταιρεία «Α», την 19/4/2017 κατέθεσε μέσω e-banking το ποσό των 2500,00 €, για το οποίο εκδίδουμε ισόποση απόδειξη, με αριθμό 01.