Επιλογή Οντότητας


Κάνετε κλικ στο κουμπί «Απλογραφικά βιβλία» και από τη φόρμα που θα εμφανιστεί, εικόνα 50.1, επιλέγετε την οντότητα, βλέπε κεφάλαιο 46. Η αρχική εμφάνιση είναι κατά αλφαβητική σειρά.


εικόνα 50.1: Εμφάνιση των οντοτήτων κατά αλφαβητική σειρά


Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των Οντοτήτων και να τις αναδιατάξετε κάνοντας διπλό κλικ στην επικεφαλίδα μίας οποιασδήποτε στήλης. Π.χ. αν θέλετε να βλέπετε τις οντότητες κατά αύξουσα σειρά ΑΦΜ, κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα «Α.Φ.Μ». Κάνοντας ξανά κλικ θα γίνει η ταξινόμηση κατά φθίνουσα σειρά του «Α.Φ.Μ.», μετά πάλι κατά αύξουσα, κ.ο.κ